Proiectul ROSE

Proiectul ROSE

Proiectele noastre

Proiectul ROSE

Documentatie Proiect ROSE

Anunt achizitie ROSE

Specificatii tehnice Proiect ROSE

Invitatie de participare

————————————

Subproiectului ROSE cu titlul “AUTO”- punte spre viitor în atragerea, pregătirea și formarea forței de muncă în contextul economic actual, al cărui beneficiar este Liceul Tehnologic
Transporturi Auto se derulează în perioada 02.10.2018- 02.10.2022. Obiectivul general vizează prevenirea fenomenului de abandon şcolar şi menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de săracie prin dezvoltarea şi implementarea unor strategii, măsuri şi
instrumente educaţionale specifice, cât si creşterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat prin sprijinirea sistematică a procesului de formare a competenţelor cheie. În acest context obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O S 1. Elaborarea și implementarea unui program educațional alternativ, cu caracter remedial la care să aibă acces toți elevii, din ciclul inferior si superior al liceului.
O S 2. Creșterea cu cel puțin 20 % a ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat la finalul celor patru ani de proiect.
OS 3. Asigurarea accesului tuturor elevilor la activități educative, școlare și extrașcolare care să favorizeze sporirea interesului pentru școală a elevilor și reducerea abandonului. Beneficiarii direcți ai proiectului “AUTO”-punte spre viitor în atragerea, pregătirea și formarea forței de muncă în contextul economic actual vor fi 450 elevi de la profilul tehnic, domeniile de pregătire de bază mecanică și electric, de la învățământul cu frecvență zi. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Transporturi Auto, ceilalți elevi ai școlii, partenerii școlii din comunitate: UVT, UPT, CJRAE, CCD, teatre, biblioteci, muzee, agenții economici parteneri de practică, părinții elevilor, elevi, profesori de la școlile partenere și membrii din comunitățile lor locale.
Principalele activități sunt:

I. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN
I.1. Împreună, spre succes: program educațional alternativ, cu caracter remedial Activitatea constă în elaborarea și implementarea unui program educațional cu caracter remedial integrat, pentru toți elevii din clasele IX-XII, timp de patru ani, prin activități sub formă de proiecte determinând orientarea, consilierea, autocunoașterea și dezvoltarea personală a elevilor. Programul vine în întâmpinarea nevoilor elevilor care vin cu lacune din școala gimnazială, în învățământul liceal, fiind o soluție viabilă pentru progresul școlar și creșterea stimei de sine.
Obiectivele urmărite sunt:
Acces gratuit la un program educațional cu caracter remedial pentru toți elevi din clasele IX-XII, de la învățământul liceal zi, timp de patru ani; Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor participanți la programul educațional remedial. Indicatori cheie: cel puțin 80% dintre elevi vor atinge cele 2 obiective urmărite în cadrul activității.
Rezultate preconizate:
– un program educațional cu caracter remedial funcțional;
– reducerea cu 20%/semestru a numărului de absențe în rândul elevilor participanți la program;
– creșterea mediei anuale cu cel puțin un punct/an la disciplinele din ariile curriculare (limbă și comunicare, matematică și științe, om și societate, tehnologii) pentru elevii participanți la program.

Utilizând metoda predării-învățării prin proiecte se vor propune elevilor 6 teme de proiecte:
1. Cafeneaua publică
2. Arta povestirii
3. Matematica din viața mea
4. Prietenii naturii
5. Experimentarium (Laboratorul de acasă)
6. Știința și tehnologia astăzi.
Un elev poate alege în fiecare semestru un alt proiect pe care să îl abordeze. Cele 6 teme de proiecte sunt propuse a se desfășura în fiecare semestru, timp de 2 ani, iar următorii 2 ani aceste proiecte se vor
desfășura o dată pe an. Fiecare din cele 6 teme de proiect va fi coordonată de un profesor din echipa de implementare având o durată de 20 ore/semestru. La fiecare temă de proiect se pot înscrie 10 elevi/semestru.
1. Proiectul cu titlul Cafeneaua publică va fi organizat de către elevi. Aceștia vor stabili locația (sala festivă a școlii sau spațiul unei librării), temele care vor fi abordate în cadrul cafenelei, liste de invitați, etc. Activitatea elevilor va fi moderată de către profesorul coordonator al temei de proiect.
2. Arta povestirii: se vor povesti romane/nuvele/schițe din programa școlară de către profesori și elevi, pe baza unui program stabilit, într-un mediu ambiental plăcut: parcul școlii, sala festivă, spațiul unei librării, spații oferite gratuit de fundații și ONG-uri (de ex. FITT). Activitatea va fi organizată și desfășurată de profesorul coordonator al temei de proiect.
3. Matematica din viața mea: va fi aleasă o temă prin care elevii să descopere importanța și rolul matematematicii în viața de zi cu zi. Activitatea va fi organizată și desfășurată de profesorul coordonator al temei de proiect.
4. Prietenii naturii: elevii vor realiza un portofoliu cu locații din regiunea de vest, vor planifica o vizită/drumeție/excursie la una dintre locațiile aleasă prin consens, vor stabili rolurile pe care și le vor asuma, vor stabili traseul pe care îl vor urma, în funcție de un buget dat. Evaluarea se poate face prin realizarea unei expoziții de roci și minerale, fotografie cu instantanee surprinse în timpul vizitei/drumeției/excursiei. Activitatea va fi coordonată de un profesor din echipa de implementare.
5. Experimentarium (Laboratorul de acasă): Plecând de la faptul că multe din fenomenele și legile naturii pot fi experimente cu lucruri pe care le avem la îndemână, chiar în propria casă, ne propunem să creem situații de învățare atractive pentru elevii care au dificultăți de învățare la disciplinele din ariile curriculare Matematică și științe și Tehnologii, datorate unor aspecte lacunare semnificative din pregătirea lor inițială. Pentru realizarea unor proiecte științifice, elevii vor fi provocați să investigheze efecte ale utilizării unor substanțe / obiecte comune în contexte ușor de realizat la școală sau acasă și să descopere cum pot fi valorificate aceste efecte în diferite aplicații ale științei în viața cotidiană. De comun acord cu conducerea școlii, se va stabili o zi / semestru în care 10 elevi vor prezenta altor colegi, într-un cadru organizat, rezultatele unor experimente inedite. Pentru pregătirea acestor proiecte, elevii vor fi îndrumați de profesori de cultură generală și de specialitate, împreună cu care vor aborda, într-o manieră integrată, transcurriculară, teme diverse din conținuturile programelor școlare ale disciplinelor de studiu / modulelor din cele două arii curriculare. Activitatea va fi coordonată de un profesor din echipa de implementare.
6. Știința și tehnologia astăzi: elevii sunt cei care vor alege tema proiectului dintr-o listă oferită de profesorul coordonator al temei de proiect.

I.2. BAC la AUTO – se poate!
Activitatea constă în acordarea de sprijin individualizat pentru toți elevii care pot susține examen de bacalaureat la probele scrise și participarea a 15 elevi cu rezultate deosebite la disciplinele la care se susțin probe scrise de bacalaureat la 1 tabără de studiu. Prin această activitate dorim să relaționeze între ei, să îi încurajăm în rezolvarea de subiecte specifice pentru a putea promova cel puțin la o materie/sesiune de bacalaureat. Această activitate are 2 componente:
– program de pregătire și sprijin individualizat la 3 discipline la care elevii susțin probe scrise în cadrul examenului de bacalaureat; acesta se va derula în școală, 1 oră/săptămână/pentru fiecare nivel de studiu, timp de 20 de săptămâni;
– 1 tabără de studiu pentru aprofundarea noțiunilor acumulate și progres – 5 zile; în cadrul acestei tabere vor lucra câte 2 ore/zi/disciplinele la care susțin probe scrise la examenul de bacalaureat.
Obiectivele urmărite sunt:
Identificarea nivelului de pregătire inițială a tuturor elevilor pentru stabilirea elevilor care vor putea susține examenul de bacalaureat;
Stabilirea unui plan individualizat pentru fiecare elev și asumarea acestuia de către fiecare elev;
Creșterea mediei semestriale cu cel puțin un punct la disciplinele de bacalaureat la care se susțin probe scrise de către elevi;
Indicatori cheie:
– cel puțin 80% dintre elevi vor atinge cele 3 obiective urmărite în cadrul activității.
– în fiecare an de proiect vor participa la bacalaureat 15 elevi pregătiți, din care 7 elevi vor promova la cel puțin o materie/sesiune de bacalaureat.
Rezultate preconizate: evaluări inițiale pentru fiecare disciplină la care se susțin probe scrise în cadrul examenului de bacalaureat pentru toți elevii, planuri individualizate de recuperare a cunoștiințelor pentru fiecare disciplină la care se susțin probe scrise în cadrul examenului de bacalaureat, pentru toți elevii care doresc să participe la bacalaureat, medii semestriale mai mari cu 1 punct la disciplinele la care se susțin probe scrise pentru toți elevii care doresc să participe la bacalaureat, 7 elevi promovați la cel puțin o materie/sesiune de bacalaureat.
Sprijinul individualizat se va derula astfel:
– în prima oră la materiile de bacalaureat, se va aplica fiecărui elev un test de evaluare inițială la fiecare disciplină la care se susțin probe scrise. Pentru fiecare elev se va stabili un plan individual de învățare
pentru recuperarea lacunelor/fiecare disciplină. De asemenea se vor întocmi pentru fiecare elev fișe de progres și de monitorizare a evoluției parcurse, la sfârșitul fiecărui capitol. Vor avea loc discuții individuale pentru a identifica posibilele probleme apărute, ori de câte ori va fi nevoie. Se va lucra diferențiat și gradual în funcție de nivelul de cunoștințe al fiecărui elev, de stilul de învățare, de tipul de inteligență, temperament, personalitate, câte o oră pe săptămână la fiecare materie de bacalaureat/ nivel de studiu, timp de 20 de săptămâni/an. Fiecare profesor va întocmi documente de proiectare a modului de parcurgere a conținuturilor la fiecare disciplină pentru cele 20 de ore;
Tabăra de studiu va fi organizată în locații din județul Timiș, în vacanța intersemestrială sau vacanța de primăvară. Se vor aloca 2 ore de lucru intensiv la fiecare disciplină la care se susțin probe scrise/zi, timp 5 zile/tabără. În cadrul acestora se va lucra intensiv, dar și individualizat, în funcție de nevoile concrete ale
fiecărui elev. Fiecare profesor va întocmi documente de proiectare a modului de parcurgere a conținuturilor la fiecare disciplină pentru tabără.

În condițiile în care se va schimba structura probelor de bacalaureat, activitățile se vor derula la acele discipline la care se vor susține probe scrise.
II. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
II.1. Vizită anuală de documentare la Craiova, Pitești, București cu următoarele obiective vizitate: uzina Ford Craiova și Dacia Renault Mioveni și schimb de experiență cu elevii și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Auto Craiova și Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” București.
Descrierea activității: această activitate va avea loc pentru motivarea/stimularea unui număr de 132 elevi din clasele IX-XII, care au trăit deja un eșec școlar până ajung la școala noastră (au primit note mici în timpul școlii generale și la examenul de capacitate, majoritatea lor având media de absolvire între 2-5). Prin această activitate vrem să-i atragem către școală, să-i păstrăm în școală, să le creștem stima de sine și implicit să reducem abandonul. În același timp ne dorim să identificăm soluții comune la probleme comune cu cele 2 școli partenere, cu impact asupra ratei de promovabilitate a liceului. De asemenea, elevii, în urma vizitelor derulate la întreprinderi în domeniul lor de calificare, vor conștientiza importanța continuării studiilor și pregătirii profesionale, făcând conexiuni între pregătirea profesională și cerințele posturilor într-o fabrică de automobile (viitoare locuri de muncă pentru ei). Vizita de documentare se va realiza cu autocar de 56 locuri pentru 51 elevi și 4 profesori însoțitori (în anul I, II de proiect) și cu un microbuz de 18+1 locuri pentru 15 elevi și 2 profesori însoțitori (în anul III, IV de proiect), însoțiți de un șofer de la firma de transport. Activitățile/exercițiile/provocările pe care le vor parcurge elevii în această vizită vor fi de tip non-formal folosind metode participative.
Obiectivele urmărite sunt:
trezirea interesului elevilor pentru activități extracurriculare;
analizarea aspectelor legate de terminarea studiilor, de necesitatea obținerii unei calificări profesionale în domeniul auto, prin crearea unui cadru plăcut;
scăderea numărului de absențe și implicit reducerea abandonului.
Indicatori cheie:
– În primul an de proiect se va reduce numărul de absențe în rândul participanților cu 10 %
– În al doilea an de proiect se va reduce numărul de absențe în rândul participanților cu 20 %
– În al treilea an de proiect se va reduce numărul de absențe în rândul participanților cu 28 %
– În al patrulea an de proiect se va reduce numărul de absențe în rândul participanților cu 32 %
II.2. Concurs interșcolar multidisciplinar între elevii liceelor cu calificări din domeniul transporturilor rutiere din Timișoara, Craiova, București, Rm. Vâlcea, Ștei. Această activitate va fi organizată anual sub forma unui concurs interșcolar multidisciplinar cu tema „Automobiliștii viitorului”, între elevii Liceului Tehnologic Transporturi Auto din Timișoara, Liceului
Tehnologic Transporturi Auto din Craiova, Colegiului Tehnic Mircea cel Bătrân București, Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Râmnicu Vâlcea și Colegiului Tehnic „Unirea” Ștei. Concursul va urmări dezvoltarea personală a elevilor din grupul țintă prin activități extracurriculare care să le crească interesul pentru domeniile de formare în care se școlarizează, să le stimuleze spiritul competitiv și să le întărească stima de sine, ca premise ale unei parcurs școlar de succes în cadrul programelor de studiu la care sunt înscriși.
Concursul va fi organizat pe mai multe secțiuni:
Mentenanța automobilului de la A la Z;

Automobilul viitorului (afișe, machete și eseuri)
Astăzi pieton, mâine conducător auto (legislație rutieră și îndemânare în conducerea automobilului)
În cadrul fiecărei secțiuni, elevii vor participa la:
– o probă practică, în cadrul căreia își vor valorifica competențele digitale, de calcul matematic și de specialitate;
– o probă orală, în cadrul căreia își vor valorifica competențele lingvistice și de specialitate.

Rezultatele concrete aşteptate în urma implementării activităților proiectului, specifice fiecărui obiectiv în parte sunt:
– rezultate așteptate pentru obiectivul specific 1: o specificaţie a proiectului conform Acordului de grant (responsabilităţi, norme organizatorice interne, monitorizare și evaluare a riscurilor), un program de monitorizare/evaluare, un program de achiziţii, o metodologie de selecţie a grupului ţintă, o pagină pe site-ul școlii dedicată proiectului, un program educațional alternativ, cu caracter remedial funcțional, participarea a 450 elevi din ciclul superior și inferior al liceului, de la învățământul cu frecvență zi, timp de patru ani;
– rezultate așteptate pentru obiectivul specific 2: 60 elevi din grupul ţintă timp de patru ani să participe la examenul de bacalaureat și să promoveze la cel puțin o materie/sesiune de bacalaureat-21 elevi, planuri de recuperare a cunoștințelor individualizate pentru fiecare disciplină la care se susțin probe scrise la examenul de bacalaureat pentru toți elevii, creșterea mediei semestriale cu cel puțin 1 punct la
disciplinele de bacalaureat la care se susțin probe scrise.
– rezultate așteptate pentru obiectivul specific 3: un program de activități educative extrașcolare care să contribuie la reducerea abandonului și sporirea interesului pentru școală al celor 294 elevi implicați, reducerea numărului de absențe în rândul participanților cu 32 % până la sfârșitul proiectului.